Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CENTRUM KULTURY GMINY BISKUPICE – informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) na podstawie art. 13 RODO informujemy Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu od dnia 25 maja 2018 r. prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Centrum Kultury Gminy Biskupice.

 1. Dane Administratora
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kultury Gminy Biskupice; Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.
 2. Dane Inspektora Danych Osobowych
  Funkcję Inspektora Ochrony Danych Funkcję IOD pełni podmiot zewnętrzny Linkart Maciej Laskowicz. Kontakt: iodpoland@gmail.com
 3. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych
  Do zakresu działania instytucji kultury należy prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Centrum Kultury gromadzi Pana/Pani dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Centrum Kultury Gminy Biskupice, a w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r.,poz. 1983 ze zm.). Podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Centrum Kultury Gminy Biskupice. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. a) i c) RODO. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody.
 4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
  W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególności sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pana/Pani dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane przez Centrum Kultury Gminy Biskupice przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały

 1. Zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Prawa podmiotów danych
  W związku z przetwarzaniem przez Centrum Kultury Gminy Biskupice Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia danych tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres:
Centrum Kultury Gminy Biskupice; Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.