O nas

Misja
W kulturze inspirujemy do działania, integrujemy lokalne środowisko, edukujemy  – „Kultura szansą na kreatywne jutro”

Cele
• prowadzenie    wielokierunkowej     działalności    rozwijającej   i   zaspokajającej    potrzeby kulturalne     mieszkańców                   Gminy    Biskupice    poprzez:
• rozpoznawanie,     rozbudzanie   i   zaspokajanie   potrzeb   i   aspiracji  mieszkańców  gminy    w   zakresie   uczestnictwa   w             kulturze,
• organizowanie      różnorodnych   form   edukacji   kulturalnej   i   wychowania przez sztukę,
• tworzenie     warunków   do   rozwoju     amatorskiego      ruchu     artystycznego   i   folkloru,
• organizowanie  imprez  kulturalnych  i  rozrywkowych,
• integracja  miejscowych  środowisk  w  celu współtworzenia  i  uczestniczenia w  działalności kulturalnej,
• inspirowanie   i   promowanie   działalności   literackiej  i  artystycznej,  a także innych form twórczości  mieszkańców,
• organizowanie    i    wspieranie   różnych   form   aktywności   wśród   mieszkańców   gminy    ze   szczególnym   uwzględnieniem        dzieci    i   młodzieży   oraz   osób   starszych,
• podejmowanie   działań   wynikających   z   potrzeb   mieszkańców  i instytucji działających   na  terenie  gminy,
• zwiększenie   atrakcyjności,   jakości   i   dostępności   oferty poprzez rozwijanie współpracy   w  partnerstwach.