Opis

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020r. poz.1057 ), w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na świadczeniu pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Biskupice, wybrano ofertę Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO. Niniejsze zadanie realizowane jest w budynku Placówki Wspierania Opiekunów Osób Niesamodzielnych, miejscowości Trąbki 37 (budynek „Ranczo Furia”) w okresie od 10 marca 2021 do 31 grudnia 2021r. oraz w formie mobilnej świadcząc usługi w domu pacjenta.

Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażona w sprzęt do rehabilitacji i podstawowy sprzęt medyczny.

Zakres rzeczowy:

1) działania w lokalu podmiotu:
a) iniekcje i zabiegi wg. pisemnych  zleceń lekarskich,
b) pomiar podstawowych parametrów życiowych,
c) pomiar glukozy i cholesterolu we krwi,
d) edukacja chorego w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
e) rehabilitacja chorego  w punkcie rehabilitacyjnym (ze skierowaniem od lekarza),
f) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
g) porady dla członków rodziny w zakresie pielęgnacji chorego,
h) w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielenie pomocy osobom bezdomnym,
2) działania w domu pacjenta:
a) świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne (doraźne , interwencyjne)  w domu pacjenta wg zgłoszonych potrzeb – w tym  edukacja prozdrowotna pacjenta i rodziny,

Podmiotowe zadanie jest komplementarne z innymi projektami realizowanymi  przez Fundację w szczególności z projektem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”,
„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością”, „Utworzenie placówki dla Seniorów oraz osób niesamodzielnych”.

Więcej informacji pod numerami telefonów:

507 642 315
507 230 951
511 323 326

 

Wójt Gminy Biskupice