Opis

Rekrutacja do udziału w projekcie

 

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy Biskupice przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres do 31 sierpnia 2020 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu: • Ukończyła 65 lat • Zamieszkuje teren gminy Biskupice.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu.

 Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia: • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie? • Moja pierwsza poczta elektroniczna • Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi • Facebook - serwis społecznościowy • Aktywność obywatelska online • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP • Podstawy obsługi edytora tekstu • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych • Sprawy codzienne a Internet • Potrzeby duchowe a Internet • Zarządzanie swoimi finansami • Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu. Chętnych prosimy o zapisy i przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Koordynator projektu - Teresa Kosoń tel. 790 727 279

   

Rejestracja